تدریس زبان دانمارکی در سایت زائری آکادمی توسط استاد احسان زائری، یکی از بهترین مدرسان زبان دانمارکی کشور، انجام شده است. تمام مطالب بر اساس منابع آموزشی مدارس زبان کشور دانمارک است.